Q&A obligaties

Onderstaande vragen betreffen specifiek de obligatielening van SwifterwinT voor Windplanblauw.

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn leningen die worden uitgegeven door bedrijven of overheden. Bij het kopen van een obligatie, leent u geld uit aan een onderneming of een overheid. Door te beleggen in de obligaties van Windplanblauw leent u SwifterwinT op Land B.V. geld voor het bouwen van het nieuwe windpark. De lening heeft een vaste termijn en een vaste jaarlijkse rente. Als alles goed gaat, heeft u na de looptijd van de obligatielening uw de volledige inleg terugontvangen plus de rente.

Wie kan beleggen in de obligaties?

Iedereen is vrij zich in te schrijven voor de gewenste hoeveelheid obligaties. De toedeling gaat op basis van schillen waarbij schillen die zich geografisch dicht bij het projectgebied bevinden voorrang hebben. Als er te veel inschrijvingen zijn voor de obligaties, worden deze toegewezen op basis van de baksteenmethode. Zie ook ‘Hoe worden de obligaties verdeeld?’

Hoe worden de obligaties verdeeld?

Windplanblauw vindt het belangrijk dat omwonenden een financieel voordeel kunnen hebben met de komst van het windpark. Investeerders uit de omliggende plaatsen krijgen daarom voorrang bij het verdelen van de obligaties door te werken met schillen.

Schil 1 Swifterbant (postcode 8255), schil 2 Lelystad (postcodes 821-824), Dronten en Ketelhaven (postcodes 8251 – 8254) en schil 3 Urk en Nagele (postcodes 8321, 8322 en 8308) krijgen als eerste obligaties toegekend. De rest van Flevoland (schil 4) en Nederland (schil 5) kunnen ook inschrijven op obligaties. Obligaties die niet zijn verdeeld onder de eerste 3 schillen, worden onder deze investeerders verdeeld.

We passen de baksteenmethode toe wanneer in de eerste drie schillen meer vraag is dan obligaties om te verdelen. Hieronder een voorbeeld van de verdeling van de baksteenmethode.

Lees voor meer informatie het prospectus.

Wat verandert er als ik na toekenning van obligaties verhuis buiten de regio (of andere schil)?

De schil waar u woont, is alleen relevant ten tijde van de verdeling van de obligaties. Bij een eventuele verhuizing ná toekenning van de obligaties, behoudt u de aan u toegekende obligaties.

Wat kost een obligatie?

De obligaties kosten 500 euro per stuk.

Zijn er bijkomende kosten verbonden aan het beleggen in een obligatie?

Naast de kosten voor de obligatie betalen deelnemers uit schillen 4 en 5 per obligatie 15 euro transactiekosten. Voor deelnemers uit de schillen 1 t/m 3 zijn geen transactiekosten verbonden aan deelname.

Voor hoeveel obligaties kan ik inschrijven?

Er zijn in totaal 20.000 obligaties beschikbaar. U doet al mee vanaf 1 obligatie (500 euro) en kunt zich inschrijven voor zoveel obligaties als u wenst. Lees voor meer informatie het prospectus.

Waarom is er gekozen voor 10 miljoen, verwacht Windplanblauw niet dat er meer vraag is?

De Provincie Flevoland heeft voorwaarden aan de obligatielening gesteld. Vervolgens heeft Windplanblauw de grens van 10 miljoen bepaald en die behoefte gepeild bij de omgeving om die genoeg de gelegenheid te geven om mee te doen. Er worden sowieso obligaties uitgegeven, ook als het streefbedrag van 10 miljoen niet zou worden gehaald.

Kan ik ook meedoen voor minder dan 500 euro?

Nee, dit is niet mogelijk.

Waar investeer ik precies in?

SwifterwinT gebruikt het geld van de obligatielening voor de financiering van de bouw van het nieuwe windpark.

Waarom geeft SwifterwinT obligaties uit?

De 37 turbines op land van Windplanblauw zijn in eigendom van initiatiefnemer SwifterwinT. De ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren die samen SwifterwinT vormen, hebben tot nog toe de ontwikkelkosten van die turbines samen gefinancierd. Voor de financiering van de bouw is veel geld nodig, dat deels geleend wordt bij financiers zoals banken. Windplanblauw vindt het belangrijk dat omwonenden en lokale ondernemers een financieel voordeel kunnen hebben met de komst van het windpark. Om die reden zal 10 miljoen euro via een obligatielening worden gefinancierd en is het mogelijk te investeren in het gedeelte van Windplanblauw op land.

Wat levert een obligatie mij op over de lange termijn?

Gedurende de looptijd ontvangt u rente over het door u ingelegde bedrag. Tot aan financial close (voorzien eind december 2020) is die rente 0,5%. Vanaf financial close tot de laatste aflossing is het 7% rente over de nog uitstaande hoofdsom. Vanaf 2024 zal de rente en een deel van uw oorspronkelijke inleg jaarlijks afgelost worden.

Over welk bedrag ontvang ik de rente?

De 7% rente geldt op de op dat moment uitstaande balans (hoofdsom). Dit is een steeds lagere hoofdsom, omdat de eerste jaren niet afgelost wordt. De jaarlijkse uitbetaling bestaat uit een rentecomponent + een aflossing op de hoofdsom. Zie de tabel hieronder.

Behoudt de obligatie zijn waarde na aanschaf?

Hiervoor moet u kijken naar het grotere geheel. Wat is het waard na 12 jaar en wat houdt u daar dan aan over?

Wanneer wordt er rendement uitgekeerd en wanneer heb ik mijn inleg terugverdiend?

Vanaf 2024 ontvangen alle investeerders over een periode van 9 jaar een jaarlijkse aflossing van de obligatie plus de daarover verschuldigde rente. De inleg is volledig terugverdiend op 30 september 2028.

Moet ik dividendbelasting betalen over betaalde rente?

Zeer waarschijnlijk niet. De rente valt in box 3, maar een financieel/belastingadviseur kan hier beter antwoord op geven.

Bestaat het risico dat ik mijn investering verlies en mijn geld kwijtraak?

Het risico bestaat dat u (een deel van) uw inleg kwijtraakt. In het prospectus zijn de potentiële risico’s die verbonden zijn aan een belegging in de obligaties opgenomen. Lees het prospectus om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Wat wordt gedaan als het streefbedrag niet gehaald wordt?

De inleg op de obligatielening wordt ontvangen op een derdenrekening van de notaris. De notaris maakt het geld pas over naar SwifterwinT op Land als ook de projectfinanciering definitief toegezegd is. Dit heet de Financial Close. Als de Financial Close niet uiterlijk op 30 september 2021 wordt bereikt, krijgt iedereen die obligaties toegewezen heeft gekregen zijn geld teruggestort. Dit is inclusief transactiekosten, voor zover van toepassing.

Krijgen obligatiehouders extra uitgekeerd bij een beter rendement zoals bij een fonds?

De aangeboden vorm van financiële participatie is een directe lening van een obligatiehouder aan de Uitgevende Instelling. Er is geen sprake van een fonds. Er kan daarmee derhalve ook geen sprake zijn van een beter dan verwacht renderend fonds.

Wordt er geld gereserveerd op het moment dat de opbrengsten hoog zijn om jaarlijks aan de betaling te kunnen voldoen?

Nee, er wordt geen geld op extra rekeningen gezet. Bij hogere opbrengsten krijgen certificaathouders extra uitgekeerd.

Waar gaan de opbrengsten naar toe na de looptijd?

De aangeboden vorm van financiële participatie is een directe lening van een obligatiehouder aan de Uitgevende Instelling. Er is geen sprake van een fonds. De obligatie wordt terugbetaald vanaf 30 september 2024 tot en met 30 september 2032 in 9 gelijke bedragen.

Mogen ik en mijn partner allebei inschrijven (dus 2 per adres)?

Ja, het is mogelijk om vanuit 1 adres meerdere inschrijvingen te doen. Elke inschrijving door een natuurlijk persoon of rechtspersoon wordt als 1 inschrijving gezien.

Mogen kinderen (<18 jaar) inschrijven?

Nee, kinderen onder de 18 jaar kunnen niet zelfstandig een inschrijving doen.

Kan ik mijn obligaties overdragen? Kan ik obligaties verhandelen of schenken?

Verhandelen kan, maar diegene moet zelf ook al obligatiehouder zijn. Het overdragen van obligaties kan alleen aan andere obligatiehouders en na toestemming van SwifterwinT op Land BV. Schenken aan kinderen/kleinkinderen is mogelijk.

Kunnen ouders inschrijven voor obligaties en deze daarna overschrijven naar een kind?

Ouders kunnen zich inschrijven voor obligaties en kunnen deze toegewezen krijgen. Na toewijzing kan, op grond van artikel 12.2 van de obligatievoorwaarden, een verzoek gedaan worden om de obligaties bij wijze van schenking over te dragen aan kinderen jonger dan 18 jaar. De Uitgevende Instelling en, indien noodzakelijk, de projectfinanciers, zullen hiervoor toestemming moeten geven. De Uitgevende Instelling geeft op voorhand aan hier welwillend tegenover te staan.

Hoe kan ik deelnemen?

Inschrijven gaat via de website DuurzaamInvesteren.nl.

Van wanneer tot wanneer kan ik inschrijven?

De inschrijving opent op maandag 28 september en loopt tot en met zondag 18 oktober 2020.

Kan ik nog inschrijven als het streefbedrag van 10 miljoen is gehaald?

Belangrijk te vermelden: mocht de inschrijving al meer dan 10 miljoen bedragen, dan heeft het nog steeds zin om in te schrijven. Bij de verdeling van de obligaties werken we met schillen en de baksteenmethode. In geval van overinschrijving krijgen omwonenden en bedrijven uit de regio voorrang bij de verdeling. Zie ook het antwoord op de vraag ‘Wie kan beleggen in de obligaties?’ aan het begin van deze Q&A.

Kan ik ook op een later moment instappen?

Na sluiting van de inschrijving is instappen in deze obligatielening niet meer mogelijk.

Na oplevering van het gedeelte van het windpark in het water zal door Vattenfall naar verwachting een afzonderlijke mogelijkheid worden geboden te investeren in dat deel van het windpark. Hierover zal dan op een later moment informatie worden verstrekt.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Voor deze obligatielening is een uitgebreide prospectus opgesteld. Lees het prospectus om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Ik heb een andere vraag. Aan wie kan ik deze stellen?

Heeft u nog specifieke vragen na bestudering van alle stukken op onze website? Laat een vraag achter via het contactformulier of stuur een mail naar participatie@swifterwintbv.nl.

Online informatiebijeenkomst (vragenuur)

We organiseren twee online informatiebijeenkomsten waar u vragen kunt stellen over de obligatielening. De eerste bijeenkomst was op donderdag 24 september van 19.30 tot 20.30 uur. De tweede bijeenkomst staat gepland op dinsdagavond 13 oktober van 19.30 tot 20.30 uur. Heeft u na het lezen van de informatie op de website en het prospectus nog vragen? Meld u zich dan aan voor de bijeenkomst.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Interview Omroep Flevoland

Omroep Flevoland interviewde initiatiefnemer SwifterwinT over de obligatielening. Hierin werden diverse vragen beantwoord. Luister het interview op Omroep Flevoland.

Vragen over DuurzaamInvesteren.nl

Het kan zijn dat u aanvullende vragen heeft over het inschrijfproces op DuurzaamInvesteren.nl. Hiervoor is op DuurzaamInvesteren.nl een specifieke FAQ pagina gemaakt waar u de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden vindt.