Ecologie

Bij het bepalen van de turbinelocaties, heeft Windplanblauw gekeken wat de komst van de windturbines voor impact heeft op de natuur. Daarvoor heeft Windplanblauw door een onafhankelijk onderzoeksbureau een milieueffectrapportage op laten stellen. Daarbij wordt o.a. onderzocht wat de effecten op de flora en fauna zijn, zodat de provincie daar bij de verlening van de vergunning in het kader van de Wet NatuurbeschermingĀ  rekening mee kan houden.

Vogels, vleermuizen en andere dieren

In het MER zijn de effecten van Windplanblauw voor vogels, vleermuizen en andere diersoorten onderzocht. Wet- en regelgeving bepaalt of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om significante gevolgen voor vogels, vleermuizen en andere diersoorten te voorkomen.

Soorten waarvoor geen maatregelen nodig zijn

Soorten waarvoor na mitigatie geen significante gevolgen zijn

Broedvogels

Waaronder: aalscholver, bruine kiekendief, oeverzwaluw

Vleermuizen

Waaronder: ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis.
Mitigerende maatregel: stilstandsvoorziening turbines Swifterbos

Niet-broedvogels

Waaronder: tafeleend, krakeend, kolgans, grauwe gans, aalscholver en meerkoet

Fuut

Mitigerende maatregel: rustgebied langs IJsselmeerdijk

Lokale vogelsoorten

Waaronder: knobbelzwaan, kuifeend, wilde eend, aalscholver enĀ kievit

Overige soorten

Waaronder: verschillende soorten amfibieĆ«n, reptielen, vissen,Ā ongewervelden en grondgebonden zoogdieren

Fuut

De komst van Windplanblauw verstoort het leefgebied van de Fuut. Daarom worden er voor deze vogel maatregelen getroffen om dit effect te mitigeren (beperken).

  • De Fuut krijgt een eigen rust- en ruigebied.
  • Hier kunnen ook andere vogels gebruik van maken.
  • Dit gebied is afgesloten voor scheepvaart, van 1 augustus tot en met 31 maart.
  • Het afgesloten gebied wordt duidelijk gemarkeerd.
  • Ook worden er als extra maatregel rifballen geplaatst. Die trekken mosselen en vis aan, waarmee de Fuut en andere watervogels extra voedsel ter beschikking hebben.
  • Het gebied blijft in de gesloten periode toegankelijk voor het Waterschap en Rijkswaterstaat.

Aanmelden nieuwsbrief?

Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief
error: Copyright Windplanblauw