Nieuws

Terugkijken: Online informatiebijeenkomst 8 juli

Donderdag 8 juli 2021 is de online informatiebijeenkomst geweest over windpark Windplanblauw. Tijdens deze avond is informatie gegeven over het windpark en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Via deze video kunt u de bijeenkomst terugkijken. Onderwerpen die aanbod komen zijn:

  • De stand van zaken van de werkzaamheden: wat is er de afgelopen maanden gedaan en wat gebeurt er de komende maanden?
  • Hoe gaat Windplanblauw om met flora en fauna in het gebied?
  • Hoe zit het met de slagschaduw van de windmolens?
  • Een presentatie over het WinTfonds: een fonds dat opgericht wordt om de vitaliteit en leefbaarheid in het gebied te bevorderen door het financieel ondersteunen van verenigingen en evenementen in Swifterbant.

Vraag en antwoord

Tijdens de online informatiebijeenkomst zijn door de deelnemers verschillende vragen gesteld. Hieronder leest u de vragen en antwoorden.

Stand van zaken werkzaamheden

Hoe ver zijn jullie met de sanering van de oude molens? Wil iedere eigenaar meewerken?

In Windplanblauw worden 74 bestaande windmolens (46 op land en 28 in het IJsselmeer) gesaneerd en vervangen door 61 nieuwe (37 op land en 24 in het IJsselmeer). De algemene regel is, dat 6 maanden nadat de nieuwe windmolens in gebruik zijn genomen, de bestaande molens stil worden gezet. Nog eens 6 maanden later moeten de oude windmolens zijn afgebroken. Uitzondering hierop zijn de molens die in de weg staan voor de nieuwe windmolens. Deze moeten eerder afgebroken zijn. Om die reden zijn begin 2021 12 windmolens langs de Rivierduintocht en de Klokbekertocht afgebroken. Er staat nog 1 windmolen die al weg had moeten zijn, hierover zijn we in gesprek met de eigenaar. De overige molens worden dus later gesaneerd.

Waar worden de kabels gelegd tussen de turbines en het onderstation? En hoe worden deze aangelegd?

Er komen 33 Kv-kabels tussen de windmolens te liggen (oranje lijnen op de kaart). Vanuit het oostelijk deel van het windpark loopt een kabel langs de Swiftervaart en de Noordertocht naar het onderstation. Onder (water)wegen wordt deze kabel aangelegd door middel van computergestuurde boringen (HDD-boringen), waarbij obstakels eenvoudig kunnen worden vermeden. Daarnaast wordt er een zogeheten exportkabel (150 Kv) van 6,5 km lang aangelegd van het onderstation naar het TenneT station nabij de Maximacentrale (blauwe lijn op de kaart, zie bijlagen kabeltrace).

Op welke lijn wordt er nog niet gewerkt en wat is hiervan precies de reden?

Op de RD-lijn zuid (langs de Rivierduintocht ten zuiden van de Swifterringweg, ter hoogte van het Swifterbos) wordt nu niet gewerkt. Dit heeft te maken met een bever die is gesignaleerd in de nabijheid van het windpark. De bever heeft zijn paarseizoen tot eind augustus, dan mag er geen verstoring plaatsvinden. Vanaf 1 september worden op die locatie de werkzaamheden gestart.

Waarom steekt het molenpad over naar gemeente Lelystad bij de locatie VT10?

Dit heeft te maken met het behoud van de archeologische waarden en het minimaliseren van de kap van bos in het archeologisch monument. Turbinelocatie VT10 (Vuursteentocht) ligt bij het archeologisch monument.

Waar staan de afkortingen ET, RD etc voor?

RT staat voor Rendiertocht, ET staat voor Elandtocht, RD staat voor Rivierduintocht en VT voor Vuursteentocht.

Slagschaduw

Bij 2 km. zou er geen slagschaduw zijn, dus 1300 meter is te weinig. Hoe snel staan ze dan stil?

Slagschaduw op de bestaande bebouwde kom wordt nagenoeg geheel voorkomen door het “near to zero”-beleid. Daardoor wordt hinder door slagschaduw voorkomen. De windmolens staan binnen enkele seconden stil.

Waarom komen die windturbines dan toch zo dicht bij bebouwde kom te staan?

De windturbines komen op een afstand van circa 1.300 meter van de bebouwde kom van Swifterbant te staan. Tussen de turbines en Swifterbant ligt het Swifterbos.

Hoe zit het met het opwekken van stroom via zonnepanelen?

Binnen het Nederlandse klimaat zijn windturbines zeer effectief in het opwekken van duurzame stroom. Meer dan bijvoorbeeld zonnepanelen; het waait in Nederland nu eenmaal vaker dan dat de zon schijnt, bijvoorbeeld ook ’s nachts. Hoewel zonne-energie ook een duurzame bron van energie is, maakt dit geen onderdeel uit van Windplanblauw. Zon- en windenergie vullen elkaar wel goed aan en zijn beide nodig voor het continu opwekken en beschikbaar zijn van elektriciteit: als het waait schijnt de zon vaak niet en omgekeerd.

Er zijn zeker mensen in Nederland die er ziek van worden. De artsen van windwiki zijn van mening dat slagschaduw en het geluid wel schadelijk zijn.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten op de gezondheid van windturbines. Door turbines op grotere afstand van woningen te plaatsen, worden turbines niet of minder hoorbaar en kan slagschaduw voorkomen worden. De afstanden die bij Windplanblauw aangehouden zijn, volgen de landelijke regelgeving. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de milieugevolgen. Daarnaast heeft Windplanblauw eerder aangegeven op de bestaande woningen in Swifterbant slagschaduw zoveel mogelijk (“near to zero”) te voorkomen door de turbines tijdelijk af te schakelen als er sprake is van slagschaduw op zonnige dagen. Ten aanzien van geluid verwijzen wij naar de bijeenkomst die in Dronten gehouden is. De GGD en het RIVM doen onderzoek naar het effect van windmolens op de gezondheid. Als u meer wilt weten over dit onderwerp en de stand van zaken dan raden wij het webinar van de gemeente Dronten aan.

Hoe is het mogelijk dat men bij Windplanblauw volledig voorbij gaat aan gezondheidsklachten? De Europese Unie en de Raad van State en ook Windwiki.

In het kader van de omgevingsvergunning zijn de effecten van Windplanblauw getoetst op landelijke wet- en regelgeving. Na een uitgebreide procedure heeft de Raad van State de vergunningen onherroepelijk verklaard. Dit is in de uitspraak van Raad van State bevestigd.

WinTfonds

Het WinTfonds: Is dit iets unieks door Windplanblauw bedacht of doen andere windparken dit ook?

Alle windparken in Flevoland dragen 1.050 euro per opgesteld vermogen af aan het gebiedsfonds (en dat bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie). De bijdrage aan het gebiedsfonds van Windplanblauw wordt verdeeld over de gemeenten Dronten en Lelystad. De gemeenten bepalen samen met inwoners waar dit aan wordt besteed. Windplanblauw heeft daarnaast ook nog het WinTfonds, opgericht door mede-initiatiefnemer SwifterwinT en a.s.r. als grondeigenaar. Het WinTfonds is specifiek bedoeld om Swifterbant mee te laten profiteren van de opbrengsten van de windmolens.

Aantrekkelijk maken van de leefbaarheid van het Dorp, bouw van woningen, zou toch door de gemeente uitgevoerd moeten worden?

Eens, het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de fondsen taken overnemen van de gemeente. Bouw van woningen is dan ook geen bestedingsdoel van het WinTfonds of van de Gebiedsgebonden bijdrage. Het WinTfonds is extra voor Swifterbant en het buitengebied en is gericht op sociale verbinding, verenigingen, activiteiten en evenementen.

Waar richt het WinTfonds zich op?

Het WinTfonds richt zich op sociale verbinding, verenigingen, activiteiten, evenementen in Swifterbant.

Twitter

Nieuwsarchief