Blog

Finance Manager SwifterwinT: “Windplanblauw obligaties bieden een aantrekkelijke rente in verhouding tot de risico’s.”

Eelco Meesen is Finance Manager bij SwifterwinT. Vanuit deze rol draagt Meesen onder andere de zorg voor het volledige traject rondom de obligatielening voor Windplanblauw. Wat dit precies inhoudt en wat hierbij komt kijken, vertelt hij ons graag.

Zo weinig mogelijk risico door robuuste bouwcontracten
Als Finance Manager is Meesen verantwoordelijk voor financiering van de bouw van het gedeelte van Windplanblauw dat door SwifterwinT op land wordt gebouwd. 90% van de bouwkosten wordt gefinancierd door externe projectfinanciers. Een groot project als dit kent uiteraard risico’s die in het prospectus zijn beschreven. Meesen: “Zo kunnen in sommige gevallen de projectfinanciers (tijdelijk) toestemming onthouden om betalingen aan obligatiehouders te doen (lock up). Bijvoorbeeld als door hogere bouwkosten aanvullende financiering nodig is of er om een andere reden niet aan de voorwaarden van de projectfinanciering kan worden voldaan. Om voor projectfinanciering in aanmerking te komen moeten alle risico’s zo klein mogelijk zijn.” Dat laatste is voor de obligatiehouders ook een voordeel. “De projectfinanciers zullen veel geld uitlenen en vragen om een zeer gedetailleerde voorbereiding en robuuste bouwcontracten”, legt Meesen uit: “Omdat we voor de projectfinanciers de risico’s zo klein mogelijk moeten maken, maakt dit het risico voor de obligatiehouders ook kleiner.”

Goedkeuring prospectus door AFM is een prettige borging
Gezien de Windplanblauw obligatielening van SwifterwinT op Land B.V. 10 miljoen euro moet opbrengen, is goedkeuring van het prospectus door de AFM vereist. “Een goedkeuring van het prospectus door de AFM vormt geen aanprijzing van de aangeboden obligaties, maar het is wel een prettige borging aan de burgers dat we in het prospectus alles opschrijven zoals het hoort,” stelt Meesen. Het opstellen van het prospectus is precisiewerk. Elk woordje wordt bekeken en afgewogen. Het doel is om alles zo duidelijk mogelijk te verwoorden zodat de investeerders zo volledig en eerlijk mogelijk informatie krijgen. Alle belangrijke risico’s van het project en de obligatielening staan dan ook tot in detail uitgelegd. Meesen: “Het is belangrijk om als investeerder vooral goed het prospectus te lezen. Want daar staan alle details en ook de risico’s in.”

Professioneel platform DuurzaamInvesteren.nl
De inschrijving voor de obligaties van Windplanblauw verloopt via DuurzaamInvesteren.nl. Meesen: “We hebben een platform nodig om het prospectus op beschikbaar te stellen en digitaal inschrijvingen te ontvangen. Er komt veel kijken bij het uitgeven en verdelen van obligaties. DuurzaamInvesteren.nl is een platform met veel ervaring hiermee. Daarbij hebben zij een professionele aanpak en eerdere ervaringen met andere windparken. En, DuurzaamInvesteren.nl heeft een AFM-vergunning. Zij voeren ook de verplichte screening uit van investeerders conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).”

Zo eerlijke mogelijke verdeling van de obligaties
De obligaties zijn specifiek in het leven geroepen zodat de omwonenden van het windpark een financieel voordeel kunnen hebben van de windmolens. Bij het verdelen van de obligaties werkt SwifterwinT daarom met schillen. Hierdoor krijgen de mensen die het dichtst bij het windpark wonen als eerste obligaties toegezegd. En als er binnen een schil meer inschrijvingen zijn dan dat er obligaties beschikbaar zijn, worden de obligaties over de inschrijvers in de betreffende schil verdeeld.

Meesen legt uit hoe de verdeling van de obligaties in zijn werk gaat: “Voor elke schil geldt een maximum aantal obligaties. Bij teveel inschrijvingen worden de obligaties verdeeld volgens de baksteenmethode. Hierbij krijgt iedereen in de betreffende schil in eerste instantie 1 obligatie. Mensen die zich voor meer obligaties hebben ingeschreven, krijgen vervolgens stapsgewijs steeds obligaties erbij, totdat alle obligaties verdeeld zijn. Hierdoor is de kans het grootst dat iedereen in ieder geval kan participeren. Dit om ervoor te zorgen dat iedereen in ieder geval iets van zijn inschrijving toegewezen krijgt en om de obligaties zo gelijkmatig mogelijk te verdelen.”

Opbrengsten windpark al grotendeels zeker
De inkomsten van Windplanblauw zijn volledig afhankelijk van de exploitatie van het windpark. Door bijvoorbeeld een lage windopbrengst of schade aan het windpark, zou het kunnen zijn dat SwifterwinT niet aan haar betalingsverplichting naar projectfinanciering kan voldoen en ook obligatiehouders minder rente en aflossing ontvangen. Meesen: “Er is relatief veel zekerheid over de inkomsten die het SwifterwinT gedeelte van het windpark gaat opbrengen. Alle certificaten voor groene energie voor de komende 15 jaar zijn al verkocht aan Eneco. Daarbij krijgt Windplanblauw 15 jaar SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energietransitie) op alle windmolens. Deze subsidie is afhankelijk van de marktinkomsten. Bij een lage verkoopprijs van de stroom is de subsidie hoger. Bij een hoge verkoopprijs, is de subsidie lager. Zo zijn de inkomsten relatief stabiel.”

Windomstandigheden
Om een goede prognose te kunnen maken van de inkomsten, is ook gekeken naar wat het windpark aan energie kan gaan opleveren. Meesen vertelt dat hiervoor een uitgebreid windmeetonderzoek is gedaan: “Op verschillende plekken in het gebied zijn meetmasten neergezet. Hierdoor zijn de windomstandigheden waar de windturbines komen te staan inzichtelijk gemaakt.” De onderzoeksresultaten zijn extern getoetst door een bureau en ook de toekomstige projectfinanciers hebben deze laten checken door een technisch adviseur om te zien hoe realistisch de inschatting is. “Ondanks dat met het meetonderzoek een goede prognose te maken is van hoeveel energie de windturbines op zullen leveren, zijn de prognoses in de prospectus voorzichtig gehouden,” vertelt Meesen: ”Zo hebben we her en der verschillende buffers opgenomen in de financiële prognoses, om de kans om tegenvallers te verkleinen.”


Foto door SansFotografie: Windmeetmast

Financial close
Er zijn ook buffers ingepland rondom de financial close. Als het tegen de verwachtingen in toch niet lukt om de projectfinanciering rond te krijgen, betekent dit dat er geen financial close zal zijn. In dat geval krijgt iedereen die zich heeft ingeschreven zijn ingelegde bedrag volledig terug. Meesen: “Er is geen ontwikkelrisico voor investeerders. Dit is bijzonder en zorgvuldig. We willen de burgers beschermen en niet voordat de volledige financiering rond is aan hun geld zitten.”

Rente en aflossing
Als de financial close rond is, krijgen investeerders vanaf dat moment een rente van 7% over het uitstaande bedrag. Over de inleg betaalt SwifterwinT tot aan financial close 0,5% rente. “Dit is een aantrekkelijk rendement in verhouding tot de risico’s die je loopt,” weet Meesen uit ervaring.

Het ingelegde geld wordt over een langere periode tot aan 2032, afgelost. Meesen: “Naar verwachting kunnen we in 2024 de eerste rente uitbetalen en beginnen met aflossen. Het windpark moet eerst gebouwd worden en daarna kan er pas geld mee verdiend worden. In de eerste jaren wordt er dus wel rente opgebouwd, maar wordt dit nog niet uitbetaald. Daarbij krijgen de projectfinanciers als eerste uitbetaald en pas daarna de obligatiehouders. Dit heet achterstelling en het is goed om rekening mee te houden als je gaat investeren.”

Naar verwachting is alles in 2032 terugbetaald. Mocht deze planning niet gehaald worden, dan wordt het resterende bedrag doorgeschoven en zodra het kan wordt dit alsnog terugbetaald. Op dat moment blijft de 7% rente over het nog uitstaande bedrag ook gelden. Het park zal tot 2047 operationeel kunnen zijn en heeft een technische en economische levensduur van 25 jaar.

“We willen als Windplanblauw en SwifterwinT binding creëren met de mensen die om het windpark heen wonen. We hopen dat mensen dit ook financieel aantrekkelijk vinden om mee te doen.” Aldus Meesen.

Het is belangrijk om als investeerder voor het nemen van een beleggingsbeslissing het prospectus te lezen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen. De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als aanprijzing van de aangeboden obligaties.

Twitter

Blogs