Nieuws

Kennisgeving afronden melding Activiteitenbesluit

Onderzoeksrapporten geluid- en slagschaduw Windplanblauw

Op basis van het definitieve windturbinetype voor zowel de 37 windturbines op land als de 24 turbines in het IJsselmeer heeft advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos geluidsonderzoeken en slagschaduwonderzoeken uitgevoerd en uitgewerkt in rapportages. De conclusies zijn als volgt:

Geluidsonderzoeken

Met de gekozen windturbines, zowel op land als in het IJsselmeer, wordt voldaan aan de geluidnorm van 47 dB Lden en 41 dB Lnight bij woningen in het plangebied, met uitzondering van bedrijfswoningen. Dit betekent dat er geen maatregelen benodigd zijn om aan de normen uit de vergunning te voldoen. De bijbehorende stukken kunt u hier lezen.

Slagschaduwonderzoeken

Uit de slagschaduwonderzoeken blijkt dat er voor verschillende woningen een overschrijding wordt verwacht van de toetsingsnorm voor slagschaduw. Hiertoe dienen stilstandvoorzieningen geplaatst te worden op alle windturbines op land, zodat maatregelen genomen kunnen worden naar de voor deze vergunning geldende norm van maximaal 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw. In deze onderzoeken is tevens meegenomen dat de bovenwettelijke belofte is gemaakt dat op woningen in de bebouwde dorpskern van Swifterbant geen slagschaduw is toegestaan. Windturbines die slagschaduw op desbetreffende woningen geven, zullen altijd tot stilstand gebracht worden. De bijbehorende stukken kunt u hier lezen.

Melding Activiteitenbesluit

Conform afspraak heeft Windplanblauw hiervan melding gemaakt bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) in het kader van het Activiteitenbesluit. De bijbehorende stukken kunt u hier lezen.

Twitter

Nieuwsarchief