All Posts By

Windplanblauw

Windplanblauw weer een belangrijke stap vooruit

By nieuws

Op dinsdagochtend 30 oktober vond in de vroege morgen (07.00 uur) de officiële opening van het kantoor van SwifterwinT in Swifterbant plaats. Wethouder Jaap Oosterveld van gemeente Dronten en gedeputeerde Jop Fackeldey van provincie Flevoland stonden stil bij dit bijzondere moment, waarna het gevelbord werd onthuld. Aansluitend werd een ontbijtsessie georganiseerd. “Het was een goede manier om alle betrokken partijen te bedanken voor hun inzet en hen ook een update te geven over hoe de zaken voor Windplanblauw er nu voor staan”, aldus Stephan de Clerck, bestuurslid SwifterwinT en woordvoerder namens SwifterwinT.

Die ochtend maakten SwifterwinT en Nuon/Vattenfall aan de pers, politiek, leden en andere relaties bekend dat de definitieve vergunningen voor het windpark zijn verleend. “De afgelopen periode zijn we veel opgeschoten”, vertelt Stephan. “Zo is onder andere bekend geworden dat alle te saneren windturbineposities zeker zijn gesteld, hebben we belangrijke vergunningen verleend gekregen en is de SDE+ subsidie-aanvraag de deur uit. Reden genoeg om samen met de betrokkenen bij al deze positieve ontwikkelingen stil te staan.”

“Stilstaan bij belangrijke mijlpalen binnen een groot traject als Windplanblauw is enorm belangrijk” – Stephan de Clerck, bestuurslid SwifterwinT bv

Nieuw gevelbord en website

Begin september is een nieuw gevelbord aan het pand van SwifterwinT in Swifterbant bevestigd. “We zijn een windpark voor en door het gebied en daar hoort een zichtbaar en toegankelijk kantoor bij”, vertelt Stephan. Het bord hangt aan twee kanten van het pand aan De Maalstroom 2 en is vanaf de Dronterringweg goed te zien. Maar ook online werkt Windplanblauw aan haar zichtbaarheid; naast een goed onderhouden Facebookpagina, is nu ook de nieuwe website in de lucht. Benieuwd? Neem dan een kijkje op www.windplanblauw.nl.

Windplanblauw ontvangt definitieve vergunningen

By nieuws

Deze week verkreeg Windplanblauw de definitieve vergunningen voor het windpark. Een belangrijke mijlpaal! Het gaat om de volgende vergunningen:

  • Omgevingsvergunning (Omgevingswet, Wabo)
  • Watervergunning (Waterwet, WW)
  • Natuurvergunning (Wet Natuurbeheer, Wnb)

Van 19 oktober t/m 30 november komen de definitieve vergunningen samen met het Rijksinpassingsplan ter inzage te liggen. Lees meer in onze laatste nieuwsbrief en in de kennisgeving Windplanblauw

Nieuwsbrief oktober 2018

By nieuws

Deze week verkreeg Windplanblauw de definitieve vergunningen voor het windpark. Een belangrijke mijlpaal! Het gaat om de volgende vergunningen:

  • Omgevingsvergunning (Omgevingswet, Wabo)
  • Watervergunning (Waterwet, WW)
  • Natuurvergunning (Wet Natuurbeheer, Wnb)

Van 19 oktober t/m 30 november komen de definitieve vergunningen samen met het Rijksinpassingsplan ter inzage te liggen. In de nieuwsbrief van oktober 2018 leest u daar meer over.

Lees de complete nieuwsbrief hier

Einde terinzagelegging

By nieuws

Van vrijdag 22 juni tot en met donderdag 8 augustus 2018 lagen het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van Windplanblauw ter inzage. In die periode kon iedereen hierop reageren door een zienswijze in te dienen. 

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 8 augustus 2018 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage lagen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kijk voor meer informatie op de website van bureau energieprojecten.

Aanpassing voorkeursalternatief

By nieuws

De initiatiefnemers van Windplanblauw hebben besloten een wijziging voor te stellen in het voorkeursalternatief. De vier turbines aan de Rivierduintocht ten zuiden van de Swifterringweg worden dan verplaatst naar de andere kant van de tocht. Hierdoor komen de molens buiten het Swifterbos te staan. Alle andere turbineposities blijven ongewijzigd. De nieuwe situatie wordt dan als volgt:

Waarom worden de molens verplaatst?

De gemeente Dronten heeft in een zienswijze (28 juni 2018) opgeroepen om de molens buiten het Swifterbos te plaatsen, en daarmee tegemoet te komen aan de wensen en bezwaren van de inwoners van Swifterbant. Datzelfde verzoek deed gemeente Dronten nogmaals in een gesprek op 27 juli en op 31 juli via een brief aan de initiatiefnemers. De gemeente wordt in haar verzoek gesteund door de andere betrokken overheden.

De initiatiefnemers van Windplanblauw willen gehoor geven aan de herhaalde verzoeken door voor te stellen het voorkeursalternatief aan te passen en de laatste vier molens van de Rivierduintocht naar de overkant van de tocht te verplaatsen.

Standpunt Windplanblauw

De initiatiefnemers van Windplanblauw betreuren het standpunt van gemeente Dronten en de gevolgen die dit heeft voor het voorkeursalternatief. De initiatiefnemers hebben gestreefd naar plaatsing van molens ín het Swifterbos omdat daarmee, in samenwerking met Staatsbosbeheer, een sterke kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het bos gerealiseerd kon worden. Uit het milieueffectrapport bleek bovendien dat het plaatsen van de molens op andere plekken slechts een beperkte, niet onderscheidende verbetering of verslechtering van de effecten van het windpark oplevert. Er zijn nu geen afspraken omtrent de verbetering van het Swifterbos.

Wat zijn de vervolgstappen?

De wijziging heeft geen gevolgen voor de huidige planning en procedure van Windplanblauw. De definitieve besluitvorming staat gepland voor oktober 2018.

Terugblik Windsafari

By nieuws

Op woensdagavond 18 juli vond de Windsafari van Windplanblauw plaats. Initiatiefnemers reden samen met 11 bewoners uit Swifterbant in een bus naar windpark Noordoostpolder om daar een turbine van dichtbij te bekijken. De geluidsexpert legde uit hoe het geluid van een turbine werkt.

Vervolgens ging de groep door naar Swifterbant om daar met augmented reality het uitzicht van de huidige én de nieuwe situatie te bekijken en met elkaar te vergelijken.

Tijdens de safari werd al snel duidelijk dat niets is wat het lijkt; een kleine turbine dichtbij lijkt soms groter dan een grote turbine ver weg. Daarnaast merkten de bewoners dat het turbinegeluid nog best lastig te horen is; het valt al snel weg tegen ander omgevingsgeluid waar je je normaal helemaal niet bewust van bent, zoals pratende mensen in de verte, een blaffende hond, het ruisen van de wind of het water. Zelfs toen we in de luwte van de dijk gingen staan was het geluid van de dichtstbijzijnde windturbine haast niet te horen. En dat bij windkracht 4! Veel bewoners waren hierdoor positief verrast.

Wilt u ook met eigen ogen (en oren) beleven hoe een windmolen klinkt en waar de windmolens komen te staan? Geef dat dan aan ons door via info@windplanblauw.nl. We zijn voornemens in het najaar weer een windsafari te organiseren!

Positief toetsingsadvies over het milieueffectrapport

By nieuws

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Die beoordeelt of de initiatiefnemers het onderzoek goed hebben uitgevoerd.

Wat staat er in het MER?

In het milieueffectrapport zijn de effecten van het windpark onderzocht op verschillende thema’s, zoals geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies. Ook is er gekeken naar het effect van verschillende formaten en typen turbines op verschillende locaties. De Commissie m.e.r.  concludeert dat er met het rapport goede en nuttige milieu-informatie beschikbaar is voor de te maken (milieu)afwegingen over Windplanblauw. Lees het volledige toetsingsadvies via deze link.

Meer weten?

U kunt het MER bekijken via de website van RVO. Het MER ligt nog tot en met 8 augustus ter inzage.

Windplanblauw biedt meer inzicht in plannen windpark tijdens Windsafari

By nieuws

Windplanblauw organiseert op woensdag 18 juli een Windsafari; geïnteresseerden krijgen die avond de mogelijkheid om samen met de initiatiefnemers van het project het gebied te verkennen. Waar komen de turbines te staan en hoe klinken ze? Dit en meer wordt tijdens de twee uur durende safari besproken. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@windplanblauw.nl.

“We willen omwonenden zo goed mogelijk informeren over het nog te realiseren windpark. We gaan daarom het gebied in en beantwoorden ter plekke vragen van geïnteresseerden.” – Stephan de Clerck, bestuurslid SwifterwinT BV

Aansluiting op inloopbijeenkomsten

In juli heeft Windplanblauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op vier locaties (Urk, Lelystad, Dronten en Swifterbant) inloopbijeenkomsten georganiseerd. “We doen er alles aan om omwonenden en geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren over onze plannen”, legt Stephan de Clerck uit. “Daarnaast heeft iedereen de kans om iets van de plannen te vinden. De vergunningen, het inpassingsplan en het milieueffectrapport liggen tot en met 8 augustus ter inzage; wie wil kan daarop een zienswijze indienen.”

Windsafari Windplanblauw

Tijdens de twee uur durende rit komen omwonenden en initiatiefnemers van het nog te realiseren windpark samen. “In principe is de safari interessant voor iedereen die wil ervaren hoe een windmolen klinkt en nieuwsgierig is naar hoe het gebied er met nieuwe windmolens uiteindelijk uit komt te zien”, vertelt Henk Kouwenhoven, Senior Development Manager bij Vattenfall.

Data, locatie en tijden

Windplanblauw organiseert de windsafari op woensdagavond 18 juli van 19.00 tot 21.30 uur. Het vertrek is vanaf de Maalstroom 2 in Swifterbant. Er is in de bus uitsluitend plek voor de mensen die zich hebben aangemeld, dit kan door een mail te sturen naar info@windplanblauw.nl. Per safari is ruimte voor maximaal 25 personen.

Inloopbijeenkomsten Windplanblauw

By nieuws

Van 22 juni t/m 8 augustus liggen het ontwerpinpassingsplan en de ontwerpbesluiten van Windplanblauw ter inzage. Om iedereen hierover te informeren organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de initiatiefnemers van Windplanblauw in de maand juli vier inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten informeert Windplanblauw de aanwezigen ook over de mogelijkheden om te participeren in het windpark.

Inloopbijeenkomsten

Tijdens de inloopbijeenkomsten worden aanwezigen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het nieuwe, nog te realiseren windpark. Ook is dit een uitstekende kans om als omwonende vragen te stellen aan experts en initiatiefnemers. Verder is er een 3D model waarop de nieuwe situatie te zien is.

De inloopbijeenkomsten worden op onderstaande data en locaties georganiseerd:

  • 2 juli, De Koningshof, Urk (19 – 21 uur)
  • 5 juli, Stadhuis, Lelystad (18 – 20 uur)
  • 9 juli, Open Hof, Dronten (19 – 21 uur)
  • 10 juli, De Hoeksteen, Swifterbant (18.30 – 21 uur)

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomsten is niet nodig, u kunt op de dag zelf gewoon binnenlopen. Wel kunt u zich op ‘aanwezig’ zetten op onze Facebookevenementen.

Vragen over de inloopbijeenkomsten? Stuur dan een mailtje naar info@windplanblauw.nl.

Milieueffectrapport (MER) gepubliceerd

By nieuws

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft het milieueffectrapport gepubliceerd. Daarin zijn de effecten van het windpark onderzocht op verschillende thema’s, zoals geluid, slagschaduw, flora en fauna, archeologie, water en bodem, landschap, elektriciteitsopbrengst en vermeden schadelijke emissies. Ook is er gekeken naar het effect van verschillende formaten en typen turbines op verschillende locaties. U kunt het MER bekijken via de website van RVO.

error: Copyright Windplanblauw