Q&A obligaties

Update 19 oktober 2020

De inschrijving voor de obligatielening van Windplanblauw is gesloten. Van maandag 28 september 2020 tot en met zondag 18 oktober 2020 kon u zich inschrijven voor onze obligatielening. Heeft u zich ingeschreven? Dan ontvangt u persoonlijk bericht over de verdere procedure.

Bewoners en lokale ondernemers uit Swifterbant en omliggende plaatsen krijgen voorrang bij de verdeling van de obligaties. We passen de baksteenmethode toe wanneer in de eerste drie schillen meer vraag is dan obligaties om te verdelen. Als na de eerste toekenningsronden binnen schillen 1, 2 en 3 obligaties overblijven, worden deze verdeeld over schillen 4 en 5. Zie ook de infographic.

De notaris maakt het geld pas over naar SwifterwinT op Land als ook de projectfinanciering definitief is toegezegd. Dit heet de financial close. Als de financial close niet uiterlijk op 30 september 2021 wordt bereikt, krijgt iedereen die de toegewezen obligaties heeft gekocht zijn geld teruggestort, inclusief transactiekosten, voor zover van toepassing.

Nu de inschrijving is gesloten, is deelnemen niet meer mogelijk.

Wilt u op de hoogte blijven over Windplanblauw? Meld u op de homepage aan voor de nieuwsbrief van Windplanblauw.

////////////////////////////

Onderstaande vragen betreffen specifiek de obligatielening van SwifterwinT voor Windplanblauw.

Wat zijn obligaties?

Obligaties zijn leningen die worden uitgegeven door bedrijven of overheden. Bij het kopen van eenĀ obligatie, leent u geld uit aan een onderneming of een overheid. Door te beleggen in de obligaties van Windplanblauw leent u SwifterwinT op Land B.V. geld voor het bouwen van het nieuwe windpark. De lening heeft een vaste termijn en een vaste jaarlijkse rente. Als alles goed gaat, heeft u na de looptijd van de obligatielening uw de volledige inleg terugontvangen plus de rente.

Wie kan beleggen in de obligaties?

Iedereen is vrij zich in te schrijven voor de gewenste hoeveelheid obligaties. De toedeling gaat op basis van schillen waarbij schillen die zich geografisch dicht bij het projectgebied bevinden voorrang hebben. Als er te veel inschrijvingen zijn voor de obligaties, worden deze toegewezen op basis van de baksteenmethode. Zie ook ā€˜Hoe worden de obligaties verdeeld?ā€™

Hoe worden de obligaties verdeeld?

Windplanblauw vindt het belangrijk dat omwonenden een financieel voordeel kunnen hebben met de komst van het windpark. Investeerders uit de omliggende plaatsen krijgen daarom voorrang bij het verdelen van de obligaties door te werken met schillen.

Schil 1 Swifterbant (postcode 8255), schil 2 Lelystad (postcodes 821-824), Dronten en Ketelhaven (postcodes 8251 ā€“ 8254) en schil 3 Urk en Nagele (postcodes 8321, 8322 en 8308) krijgen als eerste obligaties toegekend. De rest van Flevoland (schil 4) en Nederland (schil 5) kunnen ook inschrijven op obligaties. Obligaties die niet zijn verdeeld onder de eerste 3 schillen, worden onder deze investeerders verdeeld.

We passen de baksteenmethode toe wanneer in de eerste drie schillen meer vraag is dan obligaties om te verdelen. Hieronder een voorbeeld van de verdeling van de baksteenmethode.

Lees voor meer informatie het prospectus.

Is de volgorde van binnenkomst van inschrijvingen relevant bij de verdeling?

In eerste instantie is bij de toewijzing van obligaties de schil waar de betreffende inschrijver woonachtig is relevant. Als daarbij sprake is van overschrijving (ofwel: binnen een schil is voor een hoger bedrag ingeschreven voor obligaties, dan dat er beschikbaar zijn), vindt de toewijzing plaats via de zogenaamde ‘baksteenmethode’. Daarbij wordt, om de obligaties binnen een schil zo gelijkmatig over de inschrijvers te verdelen, steeds per inschrijver binnen de schil een obligatie toegekend, waarbij uiteraard geldt dat een inschrijver nooit meer obligaties toegekend krijgt dan waarvoor hij/zij heeft ingeschreven. Volgorde van binnenkomst is daarbij niet relevant.

Volgorde van binnenkomst is alleen relevant, op het moment dat binnen een schil, in het proces van steeds 1 obligatie per inschrijver toekennen (steeds een baksteenlaag), het aantal uit te geven obligaties het aantal beschikbare obligaties zal overstijgen. Alleen in dat geval geldt voor de toekenning van weer een obligatie per inschrijver (een baksteenlaag), dat een obligatie wordt toegekend op volgorde van inschrijving, totdat het exacte aantal beschikbare obligaties in die schil is toegezegd.

Wat verandert er als ik na toekenning van obligaties verhuis buiten de regio (of andere schil)?

De schil waar u woont, is alleen relevant ten tijde van de verdeling van de obligaties. Bij een eventuele verhuizing nĆ” toekenning van de obligaties, behoudt u de aan u toegekende obligaties.

Wat verandert er als ik na toekenning van obligaties verhuis naar het buitenland?

Alleen bij een verhuizing binnen de EU kunnen de obligaties aangehouden worden.Ā Bij een verhuizing naar de VS committeert de Uitgevende Instelling zich bij voorbaat niet om te helpen de obligaties te verkopen. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de obligatiehouder zelf.

Wat kost een obligatie?

De obligaties kosten 500 euro per stuk.

Zijn er bijkomende kosten verbonden aan het beleggen in een obligatie?

Naast de kosten voor de obligatie betalen deelnemers uit schillen 4 en 5 per obligatie 15 euro transactiekosten. Voor deelnemers uit de schillen 1 t/m 3 zijn geen transactiekosten verbonden aan deelname.

Voor hoeveel obligaties kan ik inschrijven?

Er zijn in totaal 20.000 obligaties beschikbaar. U doet al mee vanaf 1 obligatie (500 euro) en kunt zich inschrijven voor zoveel obligaties als u wenst. Lees voor meer informatie het prospectus.

Waarom is er gekozen voor 10 miljoen, verwacht Windplanblauw niet dat er meer vraag is?

De Provincie Flevoland heeft voorwaarden aan de obligatielening gesteld. Vervolgens heeft Windplanblauw de grens van 10 miljoen bepaald en die behoefte gepeild bij de omgeving om die genoeg de gelegenheid te geven om mee te doen. Er worden sowieso obligaties uitgegeven, ook als het streefbedrag van 10 miljoen niet zou worden gehaald.

Kan ik ook meedoen voor minder dan 500 euro?

Nee, dit is niet mogelijk.

Waar investeer ik precies in?

SwifterwinT gebruikt het geld van de obligatielening voor de financiering van de bouw van het nieuwe windpark.

Waarom geeft SwifterwinT obligaties uit?

De 37 turbines op land van Windplanblauw zijn in eigendom van initiatiefnemer SwifterwinT. De ruim 150 ondernemers, bewoners en turbine-eigenaren die samen SwifterwinT vormen, hebben tot nog toe de ontwikkelkosten van die turbines samen gefinancierd. Voor de financiering van de bouw is veel geld nodig, dat deels geleend wordt bij financiers zoals banken. Windplanblauw vindt het belangrijk dat omwonenden en lokale ondernemers een financieel voordeel kunnen hebben met de komst van het windpark. Om die reden zal 10 miljoen euro via een obligatielening worden gefinancierd en is het mogelijk te investeren in het gedeelte van Windplanblauw op land.

Wie zijn de andere financiers, vreemd en eigen vermogen?

Het eigen vermogen, zowel in de vorm van aandelenkapitaal als aandeelhouderslening (achtergesteld aan de obligatielening) wordt ingebracht door SwifterwinT BV als enig aandeelhouder. Paragraaf 6.5.1 van het prospectus beschrijft hoe SwifterwinT BV op haar beurt gefinancierd is, namelijk door kapitaal dat ingebracht is door de achterban. Het vreemd vermogen zal worden ingebracht door een bankenconsortium. Inmiddels zijn vijf banken hiertoe geselecteerd en wordt het traject naar financial close doorlopen. Totdat financial close bereikt is, kunnen we de namen van de betrokken banken nog niet openbaar communiceren.

Wat levert een obligatie mij op over de lange termijn?

Gedurende de looptijd ontvangt u rente over het door u ingelegde bedrag. Tot aan financial close (voorzien eind december 2020) is die rente 0,5%. Vanaf financial close tot de laatste aflossing is het 7% rente over de nog uitstaande hoofdsom. Vanaf 2024 zal de rente en een deel van uw oorspronkelijke inleg jaarlijks afgelost worden.

Over welk bedrag ontvang ik de rente?

De 7% rente geldt op de op dat moment uitstaande balans (hoofdsom). Dit is een steeds lagere hoofdsom, omdat de eerste jaren niet afgelost wordt. De jaarlijkse uitbetaling bestaat uit een rentecomponent + een aflossing op de hoofdsom. Zie de tabel hieronder.

Behoudt de obligatie zijn waarde na aanschaf?

Hiervoor moet u kijken naar het grotere geheel. Wat is het waard na 12 jaar en wat houdt u daar dan aan over?

Wanneer wordt er rendement uitgekeerd en wanneer heb ik mijn inleg terugverdiend?

Vanaf 2024 ontvangen alle investeerders over een periode van 9 jaar een jaarlijkse aflossing van de obligatie plus de daarover verschuldigde rente. De inleg is volledig terugverdiend op 30 september 2028.

Moet ik dividendbelasting betalen over betaalde rente?

Zeer waarschijnlijk niet. De rente valt in box 3, maar een financieel/belastingadviseur kan hier beter antwoord op geven.

Bestaat het risico dat ik mijn investering verlies en mijn geld kwijtraak?

Het risico bestaat dat u (een deel van) uw inleg kwijtraakt. In het prospectus zijn de potentiĆ«le risicoā€™s die verbonden zijn aan een belegging in de obligaties opgenomen. Lees het prospectus om de potentiĆ«le risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Kan de beslissing over de verplaatsing van het militaire radarstation in Nieuw-Milligen invloed hebben op Windplanblauw?

In het Rijksinpassingsplan ā€˜Windplanblauwā€™ (RIP), zoals vastgesteld op 4 oktober 2018 door de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is opgenomen dat er 37 turbines op het land mogen worden gerealiseerd. Voorafgaand aan het RIP, heeft TNO op verzoek van Windplanblauw onderzoek uitgevoerd ten aanzien van radarverstoring die door de voorgenomen bouw van de turbines van Windplanblauw zou kunnen optreden. Daarbij is door TNO uitgegaan van de ā€˜worst caseā€™ turbine constellatie (maximale masthoogte en -breedte, maximale omvang turbinehuis en maximale rotoromvang). Op basis van de interpretatie van de TNO gegevens (vanwege nationaal veiligheidsbelang enkel door TNO met Ministerie van Defensie gedeeld), heeft Ministerie van Defensie geconcludeerd dat de lijnen van de turbines aan de Klokbekertocht en Rivierduintocht verstoring van de radar zouden kunnen opleveren (maar de turbines op de lijnen Elandtocht en Rendiertocht niet). Op basis van deze bevindingen heeft het Ministerie van Defensie aan de minister van EZK een Verklaring Van Geen Bezwaar afgegeven onder voorwaarde van (specifiek voor Klokbekertocht en Rivierduintocht) verplaatsing van de huidige radar van Defensie in Nieuw Milligen.

Echter, noch in de omgevingsvergunningen noch in het RIP van Windplanblauw zijn hierop vervolgens specifieke voorwaarden of bouwregels opgenomen die aangeven dat de bouw van Windplanblauw pas mag aanvangen nadat het Ministerie van Defensie de radar in Nieuw Milligen heeft verplaatst. Het Ministerie van Defensie heeft tegen het ontbreken van de voorwaarde ten aanzien van bouwstart bovendien geen bezwaar gemaakt. De Raad van State heeft het RIP uiteindelijk onherroepelijk vastgesteld op 6 november 2019. Hiermee geldt voor Windplanblauw dat de verplaatsing van de defensieradar geen voorwaarde is voor het kunnen bouwen van de windturbines. Merk op dat dit afwijkt van het RIP van Windplan Groen, waarin deze voorwaarde wel expliciet is opgenomen.

Het Ministerie van Defensie heeft de intentie de defensieradar te verplaatsen naar Herwijnen. Hiervoor is een ruimtelijke procedure opgestart onder de Rijkscoƶrdinatieregeling. Ten opzichte van eerdere planningen is de verplaatsing vertraagd. Doordat in het onherroepelijke RIP Windplanblauw geen bouwvoorwaarde is opgenomen, heeft dit in het huidige RIP geen impact op het kunnen (starten met het) bouwen van de 37 turbines op het land. Mocht Defensie van mening zijn dat dit tot onaanvaardbare veiligheidsrisicoā€™s leidt (ook uitgaande van de uiteindelijk geselecteerde turbines, die veel ranker zijn dan de turbines waarmee in het eerdere radaronderzoek is gerekend), dan zal het EZK moeten bewegen het onherroepelijke RIP op dit punt aan te passen. Dit is vanzelfsprekend niet in het belang van EZK, dat als doel heeft de energietransitie te faciliteren. Mocht het RIP op dit punt desalniettemin aangepast worden, dan staat dit uiteraard open voor beroep en bezwaar en zal een dergelijke aanpassing mogelijk leiden tot nadeelcompensatie. Ook zal dit vermoedelijk slechts impact hebben op alleen de turbines die werkelijk leiden tot radarverstoring en niet het gehele windpark op land. Tot slot, een dergelijke aanpassing kan mogelijk leiden tot vertraagde oplevering van een deel van het windpark, maar zal de komst van het windpark op enig moment niet in de weg staan. Voor een beschrijving van het risico op vertraagde oplevering van het windpark wordt u verwezen naar de risicoparagraaf in het prospectus.

Wat wordt gedaan als het streefbedrag niet gehaald wordt?

De inleg op de obligatielening wordt ontvangen op een derdenrekening van de notaris. De notaris maakt het geld pas over naar SwifterwinT op Land als ook de projectfinanciering definitief toegezegd is. Dit heet de Financial Close. Als de Financial Close niet uiterlijk op 30 september 2021 wordt bereikt, krijgt iedereen die obligaties toegewezen heeft gekregen zijn geld teruggestort. Dit is inclusief transactiekosten, voor zover van toepassing.

Krijgen obligatiehouders extra uitgekeerd bij een beter rendement zoals bij een fonds?

De aangeboden vorm van financiƫle participatie is een directe lening van een obligatiehouder aan de Uitgevende Instelling. Er is geen sprake van een fonds. Er kan daarmee derhalve ook geen sprake zijn van een beter dan verwacht renderend fonds.

Wordt er geld gereserveerd op het moment dat de opbrengsten hoog zijn om jaarlijks aan de betaling te kunnen voldoen?

Nee, er wordt geen geld op extra rekeningen gezet. Bij hogere opbrengsten krijgen certificaathouders extra uitgekeerd.

Waar gaan de opbrengsten naar toe na de looptijd?

De aangeboden vorm van financiƫle participatie is een directe lening van een obligatiehouder aan de Uitgevende Instelling. Er is geen sprake van een fonds. De obligatie wordt terugbetaald vanaf 30 september 2024 tot en met 30 september 2032 in 9 gelijke bedragen.

Waarom is toestemming nodig van mijn echtgenoot/echtgenote in het geval ik getrouwd ben? En geldt dit ook als wij beiden individueel inschrijven?

Conform de obligatievoorwaarden geven obligatiehouders een pandrecht op hun vorderingen onder obligatielening aan de bank. Dit doen obligatiehouders niet voor afdekking van hun eigen schuld (die hebben ze immers niet), maar voor de schuld van de Uitgevende Instelling aan de projectfinancier. Artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek vereist (op straffe van vernietigbaarheid) de toestemming van een echtgenoot indien hij ā€˜zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindtā€™. Kortom: de toestemming van de echtgenoot is niet nodig voor het verstrekken van de lening, maar voor het verpanden van de vordering.

Mogen ik en mijn partner allebei inschrijven (dus 2 per adres)?

De Uitgevende Instelling heeft de flexibiliteit willen geven om per huishouden meerdere inschrijvingen toe te staan. Dus ja, het is mogelijk om vanuit 1 adres meerdere inschrijvingen te doen. Elke inschrijving door een natuurlijk persoon of rechtspersoon wordt als 1 inschrijving gezien.

Dit kan inderdaad met zich meebrengen dat een echtpaar, waarvan beide personen een individuele inschrijving doen, toestemming moeten verlenen voor het verpanden van de vordering.

Mogen kinderen (<18 jaar) inschrijven?

Nee, kinderen onder de 18 jaar kunnen niet zelfstandig een inschrijving doen.

Kan ik mijn obligaties overdragen? Kan ik obligaties verhandelen of schenken?

Verhandelen kan, maar diegene moet zelf ook al obligatiehouder zijn. Het overdragen van obligaties kan alleen aan andere obligatiehouders en na toestemming van SwifterwinT op Land BV. Schenken aan kinderen/kleinkinderen is mogelijk.

Kunnen ouders inschrijven voor obligaties en deze daarna overschrijven naar een kind?

Ouders kunnen zich inschrijven voor obligaties en kunnen deze toegewezen krijgen. Na toewijzing kan, op grond van artikel 12.2 van de obligatievoorwaarden, een verzoek gedaan worden om de obligaties bij wijze van schenking over te dragen aan kinderen jonger dan 18 jaar. De Uitgevende Instelling en, indien noodzakelijk, de projectfinanciers, zullen hiervoor toestemming moeten geven. De Uitgevende Instelling geeft op voorhand aan hier welwillend tegenover te staan.

Heeft een schenking aan kinderen fiscale gevolgen?

Schenkingen zijn aan regels verbonden. De fiscale gevolgen van een schenking zijn afhankelijk van aan wie een schenking wordt gedaan. Advies is om deze vraag voor te leggen aan een fiscalist.

Hoe kan ik deelnemen?

Inschrijven gaat via de website DuurzaamInvesteren.nl.

Van wanneer tot wanneer kan ik inschrijven?

De inschrijving opent op maandag 28 september en loopt tot en met zondag 18 oktober 2020.

Kan ik nog inschrijven als het streefbedrag van 10 miljoen is gehaald?

Belangrijk te vermelden: mocht de inschrijving al meer dan 10 miljoen bedragen, dan heeft het nog steeds zin om in te schrijven. Bij de verdeling van de obligaties werken we met schillen en de baksteenmethode. In geval van overinschrijving krijgen omwonenden en bedrijven uit de regio voorrang bij de verdeling. Zie ook het antwoord op de vraag ‘Wie kan beleggen in de obligaties?’ aan het begin van deze Q&A.

Kan ik ook op een later moment instappen?

Na sluiting van de inschrijving is instappen in deze obligatielening niet meer mogelijk.

Na oplevering van het gedeelte van het windpark in het water zal door Vattenfall naar verwachting een afzonderlijke mogelijkheid worden geboden te investeren in dat deel van het windpark. Hierover zal dan op een later moment informatie worden verstrekt.

Wat (of wie) is ASR?

ASR is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij die, als onderdeel van haar beleggingsstrategie, ook grondposities houdt.

Wat (of wie) is AFM?

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiƫle markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen zij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Wat (of wie) is DuurzaamInvesteren.nl?

DuurzaamInvesteren.nl is het grootste investeringsplatform voor duurzame projecten in Nederland.

Zijn de statuten beschikbaar van de stichting?

Ja, dit is een bijlage bij het prospectus en beschikbaar via de website van SwifterwinT.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Voor deze obligatielening is een uitgebreide prospectus opgesteld. Lees het prospectus om de potentiĆ«le risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de obligaties te beleggen volledig te begrijpen.

Ik heb een andere vraag. Aan wie kan ik deze stellen?

Heeft u nog specifieke vragen na bestudering van alle stukken op onze website? Laat een vraag achter via het contactformulier of stuur een mail naar participatie@swifterwintbv.nl.

Online informatiebijeenkomst (vragenuur)

SwifterwinT vindt het belangrijk om omwonenden de mogelijkheid te bieden om mee te doen en om partner te worden in Windplanblauw. De obligatielening is een van de manieren waarop we dat doen. SwifterwinT op Land geeft obligaties uit voor de financiering van de bouw van de 37 windturbines op land. Op deze website is alle informatie en het prospectus te vinden. Voor mensen die daarna nog vragen hebben, organiseerden we op donderdagavond 24 september en dinsdag 13 oktober 2020 een online informatiebijeenkomst over de obligatielening voor Windplanblauw. Lees meer over dezeĀ informatiebijeenkomsten.

Interview Omroep Flevoland

Omroep Flevoland interviewde initiatiefnemer SwifterwinT over de obligatielening. Hierin werden diverse vragen beantwoord. Luister het interview op Omroep Flevoland.

Vragen over DuurzaamInvesteren.nl

Het kan zijn dat u aanvullende vragen heeft over het inschrijfproces op DuurzaamInvesteren.nl. Hiervoor is op DuurzaamInvesteren.nl een specifieke FAQ pagina gemaakt waar u de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden vindt.

Aanmelden nieuwsbrief?

Bekijk hier het nieuwsbrievenarchief
error: Copyright Windplanblauw