Ecologie

Bij het bepalen van de turbinelocaties, heeft Windplanblauw gekeken wat de komst van de windturbines voor impact heeft op de natuur. Daarvoor heeft Windplanblauw door een onafhankelijk onderzoeksbureau een milieueffectrapportage op laten stellen. Daarbij wordt o.a. onderzocht wat de effecten op de flora en fauna zijn, zodat de provincie daar bij de verlening van de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming  rekening mee kan houden.

Vogels, vleermuizen en andere dieren

In het MER zijn de effecten van Windplanblauw voor vogels, vleermuizen en andere diersoorten onderzocht. Wet- en regelgeving bepaalt of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen om significante gevolgen voor vogels, vleermuizen en andere diersoorten te voorkomen.

Soorten waarvoor geen maatregelen nodig zijn Soorten waarvoor na mitigatie geen significante gevolgen zijn
Broedvogels
Waaronder: aalscholver, bruine kiekendief, oeverzwaluw
Vleermuizen
Waaronder: ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis.
Mitigerende maatregel: stilstandsvoorziening turbines Swifterbos
Niet-broedvogels
Waaronder: tafeleend, krakeend, kolgans, grauwe gans, aalscholver en meerkoet
Fuut
Mitigerende maatregel: rustgebied langs IJsselmeerdijk
Lokale vogelsoorten
Waaronder: knobbelzwaan, kuifeend, wilde eend, aalscholver en
kievit
Overige soorten
Waaronder: verschillende soorten amfibieën, reptielen, vissen,
ongewervelden en grondgebonden zoogdieren

Fuut

De komst van Windplanblauw verstoort het leefgebied van de Fuut. Daarom worden er voor deze vogel maatregelen getroffen om dit effect te mitigeren (beperken).

  • De Fuut krijgt een eigen rust- en ruigebied.
  • Hier kunnen ook andere vogels gebruik van maken.
  • Dit gebied is afgesloten voor scheepvaart, van 1 augustus tot en met 31 maart.
  • Het afgesloten gebied wordt duidelijk gemarkeerd.
  • Ook worden er als extra maatregel rifballen geplaatst. Die trekken mosselen en vis aan, waarmee de Fuut en andere watervogels extra voedsel ter beschikking hebben.
  • Het gebied blijft in de gesloten periode toegankelijk voor het Waterschap en Rijkswaterstaat.