Omgeving

Nieuwe windmolens worden in lijnen opgesteld. De mogelijke locaties zijn de plaatsingszones die op de regioplankaart windenergie: gebiedsindeling en plaatsingszones zijn aangegeven. Deze plaatsingszones kunnen worden gebruikt om de taakstelling voor 2020 en de doelstellingen van het opschalen en saneren te realiseren. Het zijn lijnvormige zones die de landschappelijke structuur volgen: ze haken aan op verkavelingspatronen, tochten of andere duidelijke structuurlijnen. Binnen de plaatsingszones mogen de nieuwe windmolens alleen in lijn worden opgesteld. De plaatsingszones zijn gekozen in samenspraak met Windplanblauw, binnen de ambities van de provincie en de gemeenten.

Landschapsbeeld

De afname van het aantal windmolens en de opstelling in heldere lijnen zijn verbeteringen ten opzichte van het huidige beeld, zeker in gebieden waar nu solitaire windmolens verspreid in het landschap staan. De plaatsingszones voldoen aan de wet- en regelgeving voor nieuwe windmolens (bijvoorbeeld op een minimale afstand van infrastructuur). De maat is afgestemd op de maat van het Flevolandse landschap: minimaal zeven windmolens per lijnopstelling, meestal meer. Er is gezocht naar zo lang mogelijke lijnen, omdat daar de grootste visuele rust van uitgaat. Uitgangspunt bij de selectie van plaatsingszones is dat er windmolens met een ashoogte van zo’n 120 meter kunnen worden geplaatst. Deze ontstijgen de schaal van landschapselementen zoals bomen en boerderijen. De nieuwe opstellingen voegen een laag aan het landschap toe. Dat vraagt om samenhang met landschapsstructuren van een hoger schaalniveau dan het agrarische erf, zoals de water- en verkeersnetwerken.

Op de regioplankaart windenergie: gebiedsindeling en plaatsingszones, is te zien hoe de plaatsingszones zich verhouden tot het landschappelijk casco van Oostelijk Flevoland. De meeste plaatsingszones staan in de halfopen agrarische ruimte: de landschappen waar het bouwland wordt afgewisseld met landschapselementen. Plaatsing in het open landschap is op een aantal plaatsen ook mogelijk gemaakt, omwille van het economisch perspectief en het draagvlak. Steeds, zowel in halfopen als open gebieden, sluiten de lijnopstellingen aan op bestaande lijnen en structuren in het landschap. Zoveel mogelijk zijn dat lijnen en structuren op het hoogste schaalniveau (zoals dijken en kanalen). Die zijn echter maar beperkt aanwezig en beschikbaar. Waar nodig is daarom gekozen voor lijnen en structuren op een lager schaalniveau (zoals landbouwwegen, tochten, verkavelingspatronen). Zeker in die situatie, maar soms ook als wel aangesloten kan worden op de landschapslijnen en -structuren van het hoogste schaalniveau, kan het wenselijk zijn om het landschappelijke casco te versterken, zodat ze visueel niet te veel gedomineerd worden door de nieuwe windmolens.

Bestaande windmolens

De bouw van nieuwe windmolens is per projectgebied gekoppeld aan de verwijdering van bestaande windmolens. De regioplankaart windenergie: gebiedsindeling en plaatsingszones, geeft aan welke windmolens (op termijn) voor verwijdering in aanmerking komen.

Bijzondere beperkingen

Andere ontwikkelingen in het gebied, zoals de luchthaven Lelystad inclusief de voorgenomen uitbreiding en het radarnetwerk kunnen bijzondere beperkingen met zich meebrengen. Ook nabij waterkeringen gelden speciale eisen en beperkingen.

In het Regioplan worden de beperkingen die gelden of worden verwacht ten tijde van de vaststelling van het plan nader beschreven. Bekijk hier het Regioplan.