Vogels

Vogels hebben hun eigen verblijf-, voedsel en broedgebieden en windturbines kunnen daarin een storende factor zijn. Het kan vogels meer tijd en energie kosten dan voorheen om hun nest of voedingsplaats te bereiken als windmolens op hun route worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor trekroutes. Ze vliegen om de windmolens heen, of ze willen de turbines en het gebied wellicht mijden. Ook zou er incidenteel een vogel tegen de wieken kunnen vliegen.

Om de effecten voor vogels te beperken, zijn beschermende bepalingen van kracht. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Flora- en faunawet en in de Natuurbeschermingswet. De initiatiefnemers houden bij de opstelling van de turbines (inpassingsplan) rekening met vliegroutes en ecologische waarden.

Meer informatie

RVO