Category

nieuws

Lokale ondernemers aan de slag voor Windplanblauw

By nieuws 2 Comments

Op donderdag 28 mei 2020 organiseerde Windplanblauw een online Bedrijvenmarkt voor lokale ondernemers. De Bedrijvenmarkt stond in het teken van verbinden en kennismaken. 

Inmiddels zijn een aantal lokale ondernemers aan de slag voor Windplanblauw! Denk daarbij aan werkzaamheden, zoals het schoonmaken van kantoren, uitvoeren van grondwerkzaamheden, het leveren van beton etc.

Wij zijn blij met de betrokkenheid van ondernemers uit het gebied! De samenwerking met lokale ondernemers varieert, mede afhankelijk van de voortgang van het traject.

 • 123 Machineverhuur, Dronten
 • Albert Heijn, Swifterbant
 • Berdi Sport en Groen, Nagele
 • Bol van Staveren, Dronten
 • Breure, Swifterbant
 • Jerunits, Swifterbant
 • Keurbeton, Swifterbant
 • Kijlstra, Swifterbant
 • Loodgieter de Vos, Swifterbant
 • Loonbedrijf De Waard, Dronten
 • Mirliton, Dronten
 • Shortgolf, Swifterbant
 • Tietema, Swifterbant
 • Van der Woude Handelsonderneming, Swifterbant
 • Wouda, Dronten

Nachtelijke afsluiting Swifterringweg

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

In de nachten van 8-9 en 9-10 april is de Swifterringweg tussen de Klokbekerweg en de Rivierduinweg van 19.00 uur tot 6.00 uur afgesloten voor verkeer. Het verkeer vanuit Swifterbant en vanaf de Kamperringweg wordt via de Visvijverweg en de Klokbekerweg naar de Swifterringweg naar Lelystad geleid. Het verkeer vanuit Lelystad wordt vanaf de Elandweg en de Biddingweg naar Swifterbant geleid.

Gebruik van de Elandweg is met gemeente Dronten afgestemd, dit is normaal gesproken alleen bestemd is voor bestemmingsverkeer.
Tijdens de afsluiting worden de verbodsborden afgeplakt/afgezakt, zodat deze tijdens de afsluiting niet zichtbaar zijn.
De laatste bus over de Swifterringweg vervalt, de één na laatste bus van 19:15 krijgt doorgang door het werkvak heen.

Verkeersmaatregelen

Om alles veilig en in goede banen te laten verlopen, gelden in het hele gebied verkeersmaatregelen. Omleidingen en rijbaanafsluitingen staan aangegeven met de vertrouwde gele borden. Daarnaast wordt het verkeer op sommige plekken begeleid door verkeersregelaars en met verkeerslichten. De snelheid is op sommige plaatsen aangepast naar 50 km per uur.
Ook de aanleg van de tijdelijke rotonde op de Swifterringweg gebeurt uit oogpunt van veiligheid. Bouwverkeer slaat hiermee uitsluitend rechts af, waardoor het de rijbaan niet over hoeft te steken.

25-26 maart nachtelijke afsluiting deel Dronterringweg

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

In de nacht van 25 op 26 maart is een deel van de Dronterringweg van 19.00 uur tot 06.00 uur afgesloten voor verkeer. De Dronterringweg tussen de rotonde Tarpanweg/N710/Biddingweg tot de ovotonde Rendiertocht/Wisenttocht. Verkeer wordt omgeleid via de Tarpanweg-Ketelmeerdijk en de Rendierweg-Ketelmeerdijk. Deze omleidingen staan  aangegeven op de gele verkeersborden.

Klik op de kaart voor de locatie van de werkzaamheden.

Werkzaamheden Visvijverweg

By nieuws No Comments

De werkzaamheden voor Windplanblauw zijn in volle gang, zo ook aan de Visvijverweg. In de periode van maandag 8 maart tot 5 juli 2021 is er bouwtransport op de Visvijverweg tussen aansluiting Ketelmeerdijk en Rivierduintocht. Hierbij gaat het om maximaal 10 vrachtbewegingen per uur. Het is echter niet zo dat we de gehele periode, elke dag met 10 vrachten per uur rijden. Voor een veilige verkeerssituatie hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • Tussen Kamperringweg (N711) en Rivierduintocht verlagen maximumsnelheid tot 60 km/h;
 • Verlengen bestaande passeerstroken;
 • Aanleggen 4 extra passeerstroken;
 • Verbod op gebruik overige gemeentelijke wegen zoals Beverweg en Rivierduinweg door bouwverkeer
 • Plaatsen verkeersborden die de gewijzigde situatie aanduiden

Periode na 5 juli 2021

Na maandag 5 juli is ook het stuk Visvijverweg tussen Kamperhoekweg (N711) en de Rivierduintocht voor bouwverkeer verboden. Het stuk Visvijverweg tussen Ketelmeerdijk en rotonde Kamperhoekweg (N711) blijft wel open voor bouwverkeer gedurende het project. De intensiteit zal variëren van 10 vrachtbewegingen per dag tot circa 10 vrachtbewegingen per uur. Deze intensiteit zal blijven tot medio november 2021. Daarnaast wordt in de ze periode in de berm van de Visvijverweg de kabel naar de het hoogspanningsnet aangelegd. De passeerplaatsen blijven bestaan tot het einde van het werk.

De Visvijverweg wordt door veel verschillende weggebruikers gebruikt, van voetgangers en fietsers tot landbouwverkeer en bouwverkeer. Samen moeten we zorgen voor een veilige verkeerssituatie, door op elkaar te letten bij het gebruik van de Visvijverweg.

12-13 maart nachtelijke afsluiting deel Drontterringweg

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments

In de nacht van 12 op 13 maart is een deel van de Dronterringweg van 19.00 uur tot 06.00 uur afgesloten voor verkeer. De Dronterringweg tussen de rotonde Tarpanweg/N710/Biddingweg tot de ovotonde Rendiertocht/Wisenttocht. Verkeer wordt omgeleid via de Tarpanweg-Ketelmeerdijk en de Rendierweg-Ketelmeerdijk. Deze omleidingen staan  aangegeven op de gele verkeersborden.

Klik op de kaart voor de locatie van de werkzaamheden.

Werkzaamheden Dronterringweg en Swifterringweg

By Bouwwerkzaamheden, nieuws No Comments
De bomen aan de Swifterringweg en Dronterringweg zijn gekapt en de verkeersborden geplaatst.
Dat betekent dat maandag 8 maart wordt gestart met de bouw van de inritten van het windpark aan de Dronterringweg. En later ook aan de Swifterringweg en Visvijverweg Hierdoor is er sprake van enige verkeershinder aan de Dronterrringweg en later aan Swifterringweg en de Visvijverweg. Er zijn halve rijbaanafsluitingen waarbij het verkeer met verkeerslichten langs de werkzaamheden wordt geleid. Dit duurt ongeveer 4 weken.
In de nacht van 12 op 13 maart is een deel van de Dronterringweg van 19.00 uur tot 06.00 uur afgesloten voor verkeer. Omleiding loopt over de Biddingweg en de N307.
Bekijk ook op de kaart de locaties van de werkzaamheden.

Windplanblauw schort overleg Stichting Windbrekers Swifterbant op

By nieuws No Comments

Windplanblauw schort het overleg met Stichting Windbrekers Swifterbant tot nader orde op. Directe aanleiding hiervoor is het verzoek dat de Stichting Windbrekers Swifterbant op 26 februari jl. heeft ingediend bij de gemeente Dronten om de omgevingsvergunning van windpark Windplanblauw in te trekken. 

Woordvoerder van Windplanblauw, Stephan de Clerck, licht dit besluit toe: “De afgelopen maanden hebben wij constructief overleg gevoerd met de Stichting Windbrekers Swifterbant, over het monitoren van klachten en zorgen over de impact van het windpark op de omgeving. Het is duidelijk dat we het niet altijd met elkaar eens zijn, maar juist om die reden willen we met elkaar in gesprek blijven. Dat gaat niet als de Windbrekers tegelijkertijd een juridische procedure opstarten om de vergunning ongedaan te maken. Daarom zien we nu even af van verder overleg.”

Afspraken omgeving

Op 6 november 2019 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State alle beroepen, die zijn ingesteld tegen onder andere de omgevingsvergunningen en het Rijksinpassingsplan, niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard. Het Rijksinpassingsplan, de omgevingsvergunningen, de waterwetvergunning en de natuurvergunning zijn daarmee onherroepelijk geworden. Stephan de Clerck vervolgt: “Voorafgaand hieraan hebben wij alle wettelijke procedures op een transparante wijze doorlopen. Daarbij zijn we voortdurend met onze omgeving in gesprek geweest. Ook hebben wij afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het terugbrengen van de jaarlijkse hoeveelheid slagschaduw naar bijna nul. Afspraken die verder gaan dan wettelijk van ons wordt verlangd. Vanaf 2010 werken we met ruim 170 agrarische ondernemers en inwoners aan de realisatie van een windpark van ons allemaal, voor ons allemaal. Sindsdien zijn er steeds meer mensen bij gekomen, die op verschillende manieren participeren in dit windpark. We zijn mede zover gekomen doordat we continu in gesprek zijn en blijven met de omwonenden van ons windpark. Ik wil dan ook heel graag benadrukken dat we uitsluitend het overleg met de Stichting Windbrekers Swifterbant opschorten. Onze gesprekken met andere partijen in de omgeving gaan onverminderd voort. Ook blijven wij openstaan voor ieder ander die vragen en zorgen heeft over de realisatie van windpark Windplanblauw”, aldus Stephan de Clerck. 

Windplanblauw stelt  een deel van de opbrengst ter beschikking voor projecten in de omgeving

By nieuws No Comments

Zodra de nieuwe turbines draaien, stelt Windplanblauw een deel van de opbrengst ter beschikking voor projecten in de omgeving. Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid, leefomgeving en het klimaat. Denkt u in een werkgroep mee over de bestedingskaders voor de projecten?

Kijk dan voor meer informatie en aanmelding op www.dronten.nl/duurzaam.

Uitnodiging: 26 februari In gesprek met de ecologen van Windplanblauw

By nieuws No Comments

Vrijdag 26 februari van 15.00-16.30 uur organiseert Windplanblauw een digitale bijeenkomst over ecologie en werkzaamheden in het Swifterbos. Hiermee willen we u informeren èn de gelegenheid geven in gesprek te gaan met deskundigen over deze onderwerpen.

Ecologie

Hoe gaat Windplanblauw om met de bescherming van dieren en planten bij de bouw en exploitatie van het windpark?

In deze bijeenkomst vertellen de ecologen van Windplanblauw en Dura Vermeer – Tom Zeegers en Jeroen Demmers – welke maatregelen getroffen worden ter bescherming van de ‘ecologische waarden’ tijdens de bouw. Daarbij is er volop ruimte om vragen te stellen en met de ecologen in gesprek te gaan.

Werkzaamheden Swifterbos

Van 1 t/m 15 maart werken Windplanblauw en Staatsbosbeheer samen in het Swifterbos. Het doel hiervan is om watercompensatie te realiseren. Bij de aanleg van het windpark worden extra verhardingen aangelegd, zoals de parkwegen. Om problemen bij de waterhuishouding te voorkomen, moet hiervoor op een andere locatie mogelijkheid worden gecreëerd om (regen-)water af te voeren of op te vangen. Dat heet watercompensatie. Een deel hiervan moet gerealiseerd zijn voordat gestart wordt met de aanleg van de parkwegen. In overleg met Staatsbosbeheer is ervoor gekozen dit in het Swifterbos te doen. Door het hier te doen, wordt meteen een oplossing gecreëerd voor de waterhuishouding in het Swifterbos, waar het soms te nat en soms te droog is.

Hoe werkt dit?

Dit doen we door een aantal watergangen in het Swifterbos uit te graven, andere te verbreden en door de oevers hiervan natuurvriendelijk aan te leggen. Hierdoor verbetert de afwatering in het Swifterbos, want die is op dit moment niet goed. En dat is weer goed voor de dieren, planten en bomen in het bos. Dus winst voor het Swifterbos en een oplossing voor de extra verhardingen van Windplanblauw. De boswachter van Staatsbosbeheer, Herman uit de Bosch, is hierbij ook aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden tot 24 februari via info@windplanblauw.nl. De link voor de digitale vergadering ontvangt u uiterlijk vrijdagochtend 26 februari. U kunt uw vragen ook vooraf mailen naar info@windplanblauw.nl. Dan beantwoorden we deze tijdens de bijeenkomst.

Waar staan we nu?

By nieuws No Comments

Windplanblauw heeft de financiering en de belangrijke contracten voor de windmolens op land rond. Dit jaar gaat de bouw van het windpark beginnen. Voordat we nieuwe windmolens kunnen bouwen worden dit jaar eerst de bestaande windmolens verwijderd die in de weg staan voor de nieuwe molens. Ook worden de civiele werkzaamheden uitgevoerd en wordt het hoogspanningsstation gebouwd. Zodat Vestas Benelux in 2022 kan starten met de bouw van de nieuwe windmolens.

Benieuwd naar de huidige stand van zaken? Bekijk dan onze spread. (gepubliceerd in de Flevopost op 27 januari 2021)

error: Copyright Windplanblauw