Category

nieuws

Terinzagelegging besluiten fase 2

By nieuws One Comment

Voor het realiseren van Windplanblauw zijn diverse vergunningen nodig. Om het overzichtelijk te houden, worden deze in verschillende fasen ter inzage gelegd. De belangrijkste vergunningen, die vorig jaar ter inzage lagen (de fase 1 besluiten), zijn inmiddels verleend. Maar voor de realisatie van Windplanblauw zijn er nog meer vergunningen nodig.

Daarom ligt er van 8 februari t/m 21 maart 2019 weer een nieuwe set vergunningen (de fase 2 besluiten) ter inzage. Het gaat om:

 • De natuurvergunning (onderdeel soortenbescherming)
 • De monumentenvergunning
 • De watervergunning (kabelkruising IJsselmeerdijk)
 • De omgevingsvergunning (bouw onderstation)
 • De vergunning op grond van de wet beheer rijkswaterstaatswerken (kabelkruising A6)

Kijk voor alle stukken, meer informatie of voor het indienen van een zienswijze op de website van Bureau Energieprojecten.

Nieuwsbrief december 2018

By nieuws 2 Comments

Afgelopen jaar heeft Windplanblauw veel grote stappen gezet in de ontwikkeling van het nieuwe windpark. We organiseerden verschillende bijpraat- en inloopmomenten, waar we u informeerden over de voortgang van het windpark, de milieueffectrapportage, de aangevraagde vergunningen en het inpassingsplan. In het gebied sloten alle turbine-eigenaren zich aan bij SwifterwinT, waarmee we aan de saneringseis van de provincie kunnen voldoen. We openden ons kantoor aan de Maalstroom. En we bouwden twee windmeetmasten, waarmee we de komende twee jaar het windklimaat van het gebied in kaart brengen. We hopen u in 2019 weer te zien tijden de Open Winddag, een windsafari of als Vriend van Windplanblauw. We wensen u hele fijne feestdagen toe!

Lees de complete nieuwsbrief hier

Bijeenkomst Vrienden Windplanblauw

By nieuws No Comments

Vorige week vond de eerste bijeenkomst van de Vrienden van Windplanblauw plaats. Het was een gezellige en interessante avond waarin veel is besproken.

Vriend van Windplanblauw
Als Vriend van Windplanblauw ben je altijd als eerste op de hoogte van de nieuwtjes rondom Windplanblauw, denk je mee over het invullen en uitwerken van de obligaties en profiteer je van inhoudelijke excursies.

>> Word ook Vriend!

Twee windmeetmasten brengen windklimaat projectgebied in kaart

By nieuws No Comments

Onlangs zijn twee windmeetmasten in het projectgebied van Windplanblauw geplaatst. De twee masten, van 120 meter en 160 meter hoog, verzamelen de komende twee jaar data waarmee het windklimaat van het gebied in kaart wordt gebracht. Dit is noodzakelijk om te bepalen welke turbines uiteindelijk geplaatst worden.

Noodzaak van de windmeetmasten
Beide windmeetmasten bevatten meetapparatuur waarmee informatie over de wind wordt verzameld. Aan de hand van deze informatie wordt uiteindelijk besloten welk type turbine het beste in het gebied past. Zoals bekend worden er uiteindelijk 61 nieuwe turbines geplaatst, maar om te bepalen welke dat precies worden, is onderzoek nodig. De windmeetmasten spelen hierin een grote rol; ze blijven de komende twee jaar staan.

Ook Omroep Flevoland is langs geweest om de masten op beeld vast te leggen (zie de video).

Bekijk het fotoalbum op onze website met daarin alle foto’s van de windmeetmasten.

Foto: Sansfotografie

Windplanblauw weer een belangrijke stap vooruit

By nieuws No Comments

Op dinsdagochtend 30 oktober vond in de vroege morgen (07.00 uur) de officiële opening van het kantoor van SwifterwinT in Swifterbant plaats. Wethouder Jaap Oosterveld van gemeente Dronten en gedeputeerde Jop Fackeldey van provincie Flevoland stonden stil bij dit bijzondere moment, waarna het gevelbord werd onthuld. Aansluitend werd een ontbijtsessie georganiseerd. “Het was een goede manier om alle betrokken partijen te bedanken voor hun inzet en hen ook een update te geven over hoe de zaken voor Windplanblauw er nu voor staan”, aldus Stephan de Clerck, bestuurslid SwifterwinT en woordvoerder namens SwifterwinT.

Die ochtend maakten SwifterwinT en Nuon/Vattenfall aan de pers, politiek, leden en andere relaties bekend dat de definitieve vergunningen voor het windpark zijn verleend. “De afgelopen periode zijn we veel opgeschoten”, vertelt Stephan. “Zo is onder andere bekend geworden dat alle te saneren windturbineposities zeker zijn gesteld, hebben we belangrijke vergunningen verleend gekregen en is de SDE+ subsidie-aanvraag de deur uit. Reden genoeg om samen met de betrokkenen bij al deze positieve ontwikkelingen stil te staan.”

“Stilstaan bij belangrijke mijlpalen binnen een groot traject als Windplanblauw is enorm belangrijk” – Stephan de Clerck, bestuurslid SwifterwinT bv

Nieuw gevelbord en website

Begin september is een nieuw gevelbord aan het pand van SwifterwinT in Swifterbant bevestigd. “We zijn een windpark voor en door het gebied en daar hoort een zichtbaar en toegankelijk kantoor bij”, vertelt Stephan. Het bord hangt aan twee kanten van het pand aan De Maalstroom 2 en is vanaf de Dronterringweg goed te zien. Maar ook online werkt Windplanblauw aan haar zichtbaarheid; naast een goed onderhouden Facebookpagina, is nu ook de nieuwe website in de lucht. Benieuwd? Neem dan een kijkje op www.windplanblauw.nl.

Windplanblauw ontvangt definitieve vergunningen

By nieuws No Comments

Deze week verkreeg Windplanblauw de definitieve vergunningen voor het windpark. Een belangrijke mijlpaal! Het gaat om de volgende vergunningen:

 • Omgevingsvergunning (Omgevingswet, Wabo)
 • Watervergunning (Waterwet, WW)
 • Natuurvergunning (Wet Natuurbeheer, Wnb)

Van 19 oktober t/m 30 november komen de definitieve vergunningen samen met het Rijksinpassingsplan ter inzage te liggen. Lees meer in onze laatste nieuwsbrief en in de kennisgeving Windplanblauw

Nieuwsbrief oktober 2018

By nieuws No Comments

Deze week verkreeg Windplanblauw de definitieve vergunningen voor het windpark. Een belangrijke mijlpaal! Het gaat om de volgende vergunningen:

 • Omgevingsvergunning (Omgevingswet, Wabo)
 • Watervergunning (Waterwet, WW)
 • Natuurvergunning (Wet Natuurbeheer, Wnb)

Van 19 oktober t/m 30 november komen de definitieve vergunningen samen met het Rijksinpassingsplan ter inzage te liggen. In de nieuwsbrief van oktober 2018 leest u daar meer over.

Lees de complete nieuwsbrief hier

Einde terinzagelegging

By nieuws No Comments

Van vrijdag 22 juni tot en met donderdag 8 augustus 2018 lagen het ontwerp inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van Windplanblauw ter inzage. In die periode kon iedereen hierop reageren door een zienswijze in te dienen. 

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 8 augustus 2018 worden genomen. Daarbij wordt dan aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage lagen. Een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Kijk voor meer informatie op de website van bureau energieprojecten.

Aanpassing voorkeursalternatief

By nieuws No Comments

De initiatiefnemers van Windplanblauw hebben besloten een wijziging voor te stellen in het voorkeursalternatief. De vier turbines aan de Rivierduintocht ten zuiden van de Swifterringweg worden dan verplaatst naar de andere kant van de tocht. Hierdoor komen de molens buiten het Swifterbos te staan. Alle andere turbineposities blijven ongewijzigd. De nieuwe situatie wordt dan als volgt:

Waarom worden de molens verplaatst?

De gemeente Dronten heeft in een zienswijze (28 juni 2018) opgeroepen om de molens buiten het Swifterbos te plaatsen, en daarmee tegemoet te komen aan de wensen en bezwaren van de inwoners van Swifterbant. Datzelfde verzoek deed gemeente Dronten nogmaals in een gesprek op 27 juli en op 31 juli via een brief aan de initiatiefnemers. De gemeente wordt in haar verzoek gesteund door de andere betrokken overheden.

De initiatiefnemers van Windplanblauw willen gehoor geven aan de herhaalde verzoeken door voor te stellen het voorkeursalternatief aan te passen en de laatste vier molens van de Rivierduintocht naar de overkant van de tocht te verplaatsen.

Standpunt Windplanblauw

De initiatiefnemers van Windplanblauw betreuren het standpunt van gemeente Dronten en de gevolgen die dit heeft voor het voorkeursalternatief. De initiatiefnemers hebben gestreefd naar plaatsing van molens ín het Swifterbos omdat daarmee, in samenwerking met Staatsbosbeheer, een sterke kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van het bos gerealiseerd kon worden. Uit het milieueffectrapport bleek bovendien dat het plaatsen van de molens op andere plekken slechts een beperkte, niet onderscheidende verbetering of verslechtering van de effecten van het windpark oplevert. Er zijn nu geen afspraken omtrent de verbetering van het Swifterbos.

Wat zijn de vervolgstappen?

De wijziging heeft geen gevolgen voor de huidige planning en procedure van Windplanblauw. De definitieve besluitvorming staat gepland voor oktober 2018.

Terugblik Windsafari

By nieuws No Comments

Op woensdagavond 18 juli vond de Windsafari van Windplanblauw plaats. Initiatiefnemers reden samen met 11 bewoners uit Swifterbant in een bus naar windpark Noordoostpolder om daar een turbine van dichtbij te bekijken. De geluidsexpert legde uit hoe het geluid van een turbine werkt.

Vervolgens ging de groep door naar Swifterbant om daar met augmented reality het uitzicht van de huidige én de nieuwe situatie te bekijken en met elkaar te vergelijken.

Tijdens de safari werd al snel duidelijk dat niets is wat het lijkt; een kleine turbine dichtbij lijkt soms groter dan een grote turbine ver weg. Daarnaast merkten de bewoners dat het turbinegeluid nog best lastig te horen is; het valt al snel weg tegen ander omgevingsgeluid waar je je normaal helemaal niet bewust van bent, zoals pratende mensen in de verte, een blaffende hond, het ruisen van de wind of het water. Zelfs toen we in de luwte van de dijk gingen staan was het geluid van de dichtstbijzijnde windturbine haast niet te horen. En dat bij windkracht 4! Veel bewoners waren hierdoor positief verrast.

Wilt u ook met eigen ogen (en oren) beleven hoe een windmolen klinkt en waar de windmolens komen te staan? Geef dat dan aan ons door via info@windplanblauw.nl. We zijn voornemens in het najaar weer een windsafari te organiseren!

error: Copyright Windplanblauw